Pytania i odpowiedzi

INTERNATIONAL ABU DEVELOPMENT FUNDATION SP. Z.O.O.

1. Co to jest akredytywa LC?

LC, Letter of Credit, akredytywa to Indywidualna umowa, zgodnie z którą bank, który ją wystawił, według instrukcji wystawcy akredytywy, wyraża zgodę na dokonanie płatności na rzecz osoby trzeciej, na rzecz której wystawiona jest akredytywa, lub na zezwolenie innemu bankowi na dokonanie tej płatności. Akredytywy dzielą się na odwołalne i nieodwołalne.

2. Co to jest SBLC?

Akredytywa stand-by
Instrument SBLC [gwarancja, stand-by] akredytywa gwarancyjna (zobowiązanie banku do zapłaty określonej kwoty w przypadku niewywiązania się przez jedną ze stron umowy ze swoich zobowiązań, to znaczy gwarancja płatności banku na rzecz beneficjenta w przypadku braku zapłaty przez kontrahenta , w przeciwieństwie do innych akredytyw reprezentujących instrument płatniczy)

3. Jak zostać naszym agentem „INTERNATIONAL ABU DEVELOPMENT FUNDATION SP. Z O.O.”

Musisz przejść przez system rejestracji, przedstawić interesujący projekt lub propozycję. Po przetworzeniu dokumentów komisja podejmie decyzję o udzieleniu Ci uprawnień.

4. Gdzie są zarejestrowane przedstawicielstwa INTERNATIONAL ABU DEVELOPMENT FUNDATION (IABUDF) ?

Pełna informacja jest na stronie: abufoundation.com

6. Co to jest gwarancja bankowa BG?

Gwarancja bankowa jest zobowiązaniem banku do zapłaty określonej kwoty jednej ze stron umowy,
jeśli druga strona niniejszej umowy nie wypełnia swoich zobowiązań

7. Co to jest weksel?

Weksel to papier wartościowy, który wyraża obowiązek zapłaty określonej kwoty w określonym czasie i miejscu.

9. Co to jest: EuroClear

EuroClear — utworzony w 1968 roku. Międzynarodowe centrum rozliczeń depozytowych obsługujące międzynarodowy rynek akcji OTC. Umożliwia rozliczenia wielowalutowe. EuroClear działa jako centrum rozliczeniowe, depozytariusz i system rozrachunkowy.

10. Co to jest SWIFT

SWIFT to międzynarodowy międzybankowy system do przesyłania informacji i dokonywania płatności. System ten pozwala instytucjom finansowym na całym świecie wysyłać i otrzymywać informacje o transakcjach finansowych w bezpieczny, znormalizowany i niezawodny sposób. Założona w 1973 roku; 248 banków z 19 krajów działało jako współzałożyciele.

11. Co to jest euroobligacja

Euroobligacje (lub euroobligacje) są dla emitenta dłużnymi papierami wartościowymi denominowanymi w walucie obcej (głównie w dolarach).